1ŽIADNA RADA

1.1 Naše webové stránky obsahujú všeobecné lekárske informácie.
1.2 Lekárske informácie nie sú radou a nemalo by sa s nimi ako s radou zaobchádzať.

2ŽIADNE ZÁRUKY

2.1 Lekárske informácie na našej webovej stránke sú poskytované bez akýchkoľvek výslovných alebo implicitných vyhlásení alebo záruk.
2.2 Bez obmedzenia rozsahu časti 2.1 nezaručujeme ani neprehlasujeme, že lekárske informácie na tomto webe:

a) bude neustále k dispozícii alebo bude k dispozícii vôbec; alebo

b) je pravdivé, presné, úplné, aktuálne alebo nezavádzajúce.

3LEKÁRSKA POMOC

3.1 Nesmiete sa spoliehať na informácie na našej webovej stránke ako na alternatívu lekárskej rady od svojho lekára alebo iného profesionálneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
3.2 Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa akejkoľvek lekárskej záležitosti, obráťte sa na svojho lekára alebo iného profesionálneho lekára.
3.3 Ak si myslíte, že trpíte nejakým zdravotným stavom, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
3.4 Nikdy by ste nemali zdržiavať vyhľadanie lekárskej pomoci, nerešpektovať lekársku pomoc alebo prerušiť lekársku starostlivosť kvôli informáciám na našej webovej stránke.

4INTERAKTÍVNE FUNKCIE

4.1 Náš web obsahuje interaktívne funkcie, ktoré umožňujú používateľom s nami komunikovať.
4.2 Beriete na vedomie, že z dôvodu obmedzenej povahy komunikácie prostredníctvom interaktívnych funkcií našej webovej stránky je pravdepodobné, že akákoľvek pomoc, ktorú získate pomocou akýchkoľvek takýchto funkcií, bude neúplná a dokonca môže byť zavádzajúca.
4.3 Akákoľvek pomoc, ktorú môžete získať pomocou akýchkoľvek interaktívnych funkcií našej webovej stránky, nepredstavuje konkrétne rady, a preto by sa na ňu nemalo spoliehať bez ďalšieho nezávislého potvrdenia.

5OBMEDZENIA VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI

5.1 Nič v tomto vylúčení zodpovednosti:

a) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z nedbanlivosti;

b) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;

(c) obmedziť akékoľvek záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený príslušnými zákonmi; alebo

d) vylúčiť všetky záväzky, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.