Všeobecné podmienky

Obsah

 1. Pôsobnosť
 2. Uzavretie Zmluvy
 3. Právo na zrušenie
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Prepravné a dodacie podmienky
 6. Výhrada vlastníckych práv
 7. Záruka
 8. Rozhodné právo
 9. Alternatívne spôsoby riešenia sporov

1) Pôsobnosť

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Stanislav Rurik (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvárané medzi spotrebiteľom alebo obchodníkom (ďalej len „klient“). a predávajúceho týkajúce sa všetkých tovarov a/alebo služieb prezentovaných v internetovom obchode predávajúceho. Zahrnutie vlastných podmienok Klienta je týmto namietané, pokiaľ neboli stanovené iné podmienky.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod za účelom nesúvisiacim s prevažne obchodnou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou.

1.3 Obchodníkom podľa týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov v internetovom obchode Predávajúceho nepredstavujú záväznú ponuku zo strany Predávajúceho, slúžia len na zaslanie záväznej ponuky Klientom.

2.2 Objednávateľ môže podať ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu predávajúceho. Klient tak po vložení vybraného tovaru a/alebo služby do virtuálneho košíka a prechode procesom objednávania a kliknutím na tlačidlo ukončenia procesu objednávky odošle právne záväznú ponuku na uzavretie zmluvy ohľadom tovaru a /alebo služby obsiahnuté v nákupnom košíku.

2.3 Predávajúci môže akceptovať ponuku klienta do piatich dní, – zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v písomnej forme (faxom alebo e-mailom); pokiaľ je rozhodujúce prijatie potvrdenia objednávky Klientom, príp – doručením objednaného tovaru Klientovi; pokiaľ je rozhodujúce prevzatie tovaru Klientom, príp – požiadaním klienta o zaplatenie po zadaní objednávky.

V prípade, že sa uplatní viacero z vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvorí v čase, keď prvýkrát nastane jedna z vyššie uvedených alternatív. Ak Predávajúci neprijme ponuku Klienta v uvedenej lehote, bude sa to považovať za odmietnutie ponuky s tým účinkom, že Klient už nie je viazaný svojím prejavom vôle.

2.4 Ak je zvolený spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PayPal, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“), podliehajú Podmienkam používania PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp /ua/useragreement-full?locale.x=en_DE alebo, ak klient nemá účet PayPal, v súlade s Podmienkami pre platby bez účtu PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/uk/webapps /mpp/ua/privacywax-full Ak Klient platí prostredníctvom spôsobu platby ponúkaného spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávky, Predávajúci týmto vyhlasuje prijatie ponuky Klienta v čase, keď Klient klikne na tlačidlo ukončujúce proces objednávky.

2.5 Pri podaní ponuky prostredníctvom internetového objednávkového formulára predávajúceho je text zmluvy predávajúcim uložený po uzavretí zmluvy a odoslaný klientovi v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom alebo listom) po odoslaní objednávky. bola odoslaná. Predávajúci nesprístupní text zmluvy nad rámec tohto. Ak má Klient pred odoslaním objednávky zriadený užívateľský účet v internetovom obchode Predávajúceho, údaje o objednávke budú uložené na internetovej stránke Predávajúceho a Klient k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho užívateľského účtu chráneného heslom zadaním zodpovedajúce prihlasovacie údaje.

2.6 Klient môže pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho rozpoznať chyby zadávania pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Funkcia zväčšenia prehliadača na zväčšenie zobrazenia na obrazovke môže byť účinnou metódou na lepšie rozpoznanie chýb pri zadávaní. Klient môže pri elektronickej objednávke opravovať všetky údaje zadané pomocou bežnej klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo ukončujúce objednávkový proces.

2.7 Na uzatvorenie zmluvy je k dispozícii výlučne anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, portugalský, slovenský a španielsky jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontaktovanie prebieha spravidla prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník je zodpovedný za to, aby e-mailová adresa, ktorú uviedol na vybavenie objednávky, bola správna, aby na túto adresu mohli byť prijímané e-maily zasielané Predávajúcim. Predovšetkým je zodpovednosťou Klienta, v prípade použitia filtrov SPAM, zabezpečiť doručenie všetkých e-mailov odoslaných Predávajúcim alebo tretími stranami poverenými Predávajúcim spracovaním objednávky.

3) Právo na zrušenie

3.1 Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Podrobné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v pokynoch Predávajúceho o zrušení.

3.3 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie a ktorých výhradné bydlisko a doručovacia adresa sa v čase uzavretia zmluvy nachádzali mimo územia Európskej únie. zmluvy.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu Predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Náklady na doručenie, ak je to vhodné, budú uvedené samostatne v popise príslušného produktu

4.2 Platbu je možné uskutočniť jedným zo spôsobov uvedených v internetovom obchode Predávajúceho.

4.3 V prípade dodania do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť dodatočné náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré musí znášať klient. Patria sem napríklad poplatky za prevod účtované bankovými inštitútmi (poplatky za prevod, výmenné poplatky) alebo dovozné clá alebo dane (clá). Takéto náklady spojené s prevodom peňazí môžu vzniknúť aj vtedy, ak sa dodávka neuskutoční v krajine mimo Európskej únie a Klient vykoná platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.4 Ak je zvolený spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby „PayPal“, platba bude spracovaná prostredníctvom služby PayPal, pričom PayPal môže na tento účel využiť aj služby poskytovateľov platobných služieb tretích strán. Ak predajca ponúka aj spôsoby platby cez PayPal, ktoré zahŕňajú zálohové platby klientovi (napr. nákup na účet alebo platba na splátky), postúpi svoj nárok na platbu spoločnosti PayPal alebo poskytovateľovi platobných služieb poverenému spoločnosťou PayPal a konkrétne menovanému zákazník. Pred prijatím vyhlásenia predajcu o postúpení vykoná spoločnosť PayPal alebo poskytovateľ platobných služieb poverený spoločnosťou PayPal kontrolu kreditu pomocou prenesených údajov klienta. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť klientovi vybraný spôsob platby v prípade negatívneho výsledku kontroly. V prípade schválenia zvoleného spôsobu platby je klient povinný uhradiť sumu faktúry v dohodnutej lehote splatnosti alebo v dohodnutých intervaloch splatnosti. V takom prípade môže uskutočniť platbu iba v prospech spoločnosti PayPal alebo poskytovateľa platobných služieb poverených spoločnosťou PayPal s účinkom oddlženia. Avšak aj v prípade postúpenia pohľadávok zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníkov, napr. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení, reklamácii, storno vyhláseniach a dodávkach alebo dobropisoch.

4.5 Ak je zvolený spôsob platby „okamžitý bankový prevod“, spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Mníchov (ďalej len „OKAMŽITE“). Ak chce mať Klient možnosť uhradiť sumu faktúry „okamžitým bankovým prevodom“, musí mať účet online banking aktivovaný pre účasť na „okamžitom bankovom prevode“. Okrem toho musí mať počas procesu platby príslušné prihlasovacie údaje a musí OKAMŽITE potvrdiť platobnú inštrukciu. Platobná transakcia bude vykonaná ihneď potom a príslušná suma bude odpísaná z bankového účtu Klienta. Ďalšie informácie o spôsobe platby „okamžitým bankovým prevodom“ môže klient získať na https://www.klarna.com/sofort/

5) Prepravné a dodacie podmienky

5.1 Ak Predávajúci ponúka zaslanie tovaru, dodávka sa uskutoční v rámci dodacej oblasti určenej Predávajúcim na dodaciu adresu určenú Klientom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky Predávajúceho. Odchylne od toho, ak je zvolený spôsob platby PayPal, je rozhodujúca dodacia adresa, ktorú Klient uložil v PayPal v čase platby.

5.2 Pre všetky zásielky, ktoré nie je možné doručiť Klientovi, DHL organizuje vrátenie na pôvodnú adresu odosielateľa. Náklady na dopravu nebudú vrátené a klientovi bude účtovaný poplatok za vrátenie vo výške 4 eur.

To neplatí, ak Klient svoje právo na odstúpenie od zmluvy účinne využije, ak dodávku nemožno uskutočniť z dôvodu okolností, ktoré Klient nemôže ovplyvniť alebo ak mu bolo dočasne sťažené prijatie ponúkanej služby, pokiaľ Predávajúci neupovedomil Klienta o službu na primeraný čas vopred.

5.3 Osobný odber nie je možný z logistických dôvodov.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávnej alebo nesprávnej samozásobovania. To platí len v prípade, ak Predávajúci za nedodanie nezodpovedá a ak má s dodávateľom uzatvorený konkrétny zabezpečovací obchod. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na získanie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo čiastočnej dostupnosti tovaru informuje klienta a bezodkladne mu poskytne protiplnenie.

6) Výhrada vlastníckych práv

Ak predávajúci poskytne zálohové dodávky, zostáva mu vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Záruka

7.1 Pokiaľ nie je uvedené inak, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady. Odchylne od toho platí pre zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak Klient vystupuje ako obchodník

 • predávajúci si môže zvoliť druh následného plnenia,
 • pri novom tovare je premlčacia doba na nároky z vád jeden rok od dodania tovaru,
 • pri použitom tovare sú práva a nároky z vád vylúčené,
 • premlčacia doba nezačne plynúť, ak dôjde k náhradnej dodávke v rámci zodpovednosti za vady.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenie premlčacej doby neplatia

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladov klienta,
 • ak predávajúci podvodne zatajil chybu,
 • na tovar, ktorý bol používaný v súlade s jeho obvyklým použitím na stavbu a ktorý spôsobil jeho vadu,
 • za akúkoľvek existujúcu povinnosť Predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov v súvislosti so zmluvami na dodávku tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4 Okrem toho zostanú pre obchodníkov zákonné premlčacie lehoty pre akékoľvek zákonné právo na postih, ktoré môže existovať, nedotknuté.

7.5 Ak je klient podnikateľom podľa § 1 nemeckého Obchodného zákonníka (HGB), má obchodnú povinnosť tovar prezrieť a oznámiť Predávajúcemu vady podľa § 377 HGB. V prípade, že objednávateľ zanedbá oznamovacie povinnosti v ňom uvedené, tovar sa považuje za schválený.

7.6 V prípade, že klient vystupuje ako spotrebiteľ, musí byť prepravca bezodkladne informovaný o zjavných škodách spôsobených prepravou a musí byť o tom informovaný predávajúci. Ak ho Klient nedodrží, nie sú tým dotknuté jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

7.7 Predávajúci nezodpovedá za vady plnenia telekomunikačnej zmluvy, za ktoré zodpovedá výlučne príslušný poskytovateľ služieb. V tomto smere platia príslušné zákonné ustanovenia a prípadné odchylné zmluvné podmienky príslušného poskytovateľa služieb.

8) Rozhodné právo

8.1 Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou zákonov upravujúcich medzinárodný nákup hnuteľných vecí. Pre spotrebiteľov platí táto voľba práva len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

8.2 S ohľadom na zákonné právo na odstúpenie od zmluvy sa táto voľba práva nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do členského štátu Európskej únie a ktorých jediným miestom bydliska a adresou doručenia je mimo Európskej únie v čase uzavretia zmluvy.

9) Alternatívne riešenie sporov

9.1 Komisia EÚ poskytuje na svojej webovej stránke nasledujúci odkaz na platformu RSO: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Táto platforma je vstupným bodom pre mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online predajných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

9.2 Predávajúci nie je povinný ani pripravený zúčastniť sa na konaní pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.