Všeobecné obchodné podmienky Aloe Vera Obchodu

Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

 1. Pôsobnosť
 2. Uzavretie Zmluvy
 3. Právo na zrušenie
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Prepravné a dodacie podmienky
 6. Výhrada vlastníckych práv
 7. Záruka
 8. Rozhodné právo
 9. Alternatívne spôsoby riešenia sporov

1) Rozsah aplikácie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Stanislav Rurik (ďalej len „Predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spotrebiteľom alebo obchodníkom (ďalej len „Klient“). a predávajúceho týkajúce sa všetkých tovarov a/alebo služieb prezentovaných v internetovom obchode predávajúceho. Zahrnutie vlastných podmienok Klienta je týmto namietané, pokiaľ neboli stanovené iné podmienky.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod za účelom nesúvisiacim s prevažne obchodnou ani samostatnou zárobkovou činnosťou.
 
1.3 Obchodník podľa týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Uzavretie Zmluvy

2.1 Popisy produktov v internetovom obchode Predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany Predávajúceho, slúžia len na zaslanie záväznej ponuky Klientom.

 
2.2 Ponuku môže klient podať prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu Predávajúceho. Klient tak po vložení vybraného tovaru a/alebo služieb do virtuálneho košíka a prechode procesom objednávania a kliknutím na tlačidlo ukončenia procesu objednávky odošle právne záväznú ponuku zmluvy ohľadom tovaru a /alebo služby obsiahnuté v nákupnom košíku.
 
2.3 Predajca môže prijať ponuku klienta do piatich dní,
– zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v písomnej forme (faxom alebo e-mailom); pokiaľ je rozhodujúce prijatie potvrdenia objednávky Klientom, príp
– doručením objednaného tovaru Klientovi; pokiaľ je rozhodujúce prevzatie tovaru Klientom, príp
– požiadaním klienta o zaplatenie po zadaní objednávky.
 
V prípade, že sa uplatní viacero z vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvorí v čase, keď prvýkrát nastane jedna z vyššie uvedených alternatív. Ak Predávajúci neprijme ponuku Klienta v uvedenej lehote, bude sa to považovať za odmietnutie ponuky s tým účinkom, že Klient už nie je viazaný svojím prejavom vôle.
 
2.4 Ak vyberiete spôsob platby ponúkaný službou PayPal, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“), v súlade s Podmienkami používania PayPal, ktoré sú k dispozícii na

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE alebo, ak klient nemá účet PayPal, v súlade s Podmienkami pre platby bez účtu PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full#:~:text=You%20should%20note%20that%20PayPal’s,offer%20under%20the%20user%20agreement. Ak Klient platí spôsobom platby ponúkaným spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávky, Predávajúci týmto vyhlasuje prijatie ponuky Klienta v okamihu, keď Klient klikne na tlačidlo ukončujúce proces objednávky.

2.5 Pri podaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára Predávajúceho je text zmluvy uložený Predávajúcim po uzavretí zmluvy a odoslaný Klientovi v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom) po odoslaní objednávky. bola odoslaná. Predávajúci nesprístupní text zmluvy nad rámec tohto. Ak má Klient pred odoslaním objednávky zriadený užívateľský účet v internetovom obchode Predávajúceho, údaje o objednávke budú uložené na internetovej stránke Predávajúceho a Klient k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho užívateľského účtu chráneného heslom zadaním zodpovedajúce prihlasovacie údaje.
 
2.6 Pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára Predajcu môže Klient rozpoznať chyby zadávania pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Funkcia zväčšenia prehliadača na zväčšenie zobrazenia na obrazovke môže byť účinnou metódou na lepšie rozpoznanie chýb pri zadávaní.
Klient môže pri elektronickej objednávke opravovať všetky údaje zadané pomocou bežnej klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo ukončujúce objednávkový proces.
 
2.7 Na uzatvorenie zmluvy je k dispozícii výlučne anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, portugalský, slovenský a španielsky jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník je zodpovedný za to, aby e-mailová adresa, ktorú uviedol na vybavenie objednávky, bola správna, aby na túto adresu mohli byť prijímané e-maily zasielané Predávajúcim. Predovšetkým je zodpovednosťou Klienta, v prípade použitia filtrov SPAM, zabezpečiť doručenie všetkých e-mailov odoslaných Predávajúcim alebo tretími stranami poverenými Predávajúcim spracovaním objednávky.

3) Právo na zrušenie

3.1 Spotrebitelia majú právo na zrušenie.

3.2 Podrobné informácie o práve na zrušenie sú uvedené v pokynoch Predajcu na zrušenie.

3.3 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie a ktorých výhradné bydlisko a doručovacia adresa sa v čase uzavretia zmluvy nachádzali mimo územia Európskej únie.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu Predajcu uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z predaja. Náklady na doručenie, ak je to vhodné, budú uvedené samostatne v popise príslušného produktu

4.2 Platbu je možné uskutočniť jedným zo spôsobov uvedených v internetovom obchode Predajcu.
 
4.3 V prípade doručenia do krajín mimo Európskej únie môžu v individuálnych prípadoch vzniknúť dodatočné náklady, za ktoré Predávajúci nezodpovedá a ktoré musí znášať Klient. Patria sem napríklad poplatky za prevod účtované bankovými inštitútmi (poplatky za prevod, výmenné poplatky) alebo dovozné clá alebo dane (clá). Takéto náklady spojené s prevodom peňazí môžu vzniknúť aj vtedy, ak sa dodávka neuskutoční v krajine mimo Európskej únie a Klient vykoná platbu z krajiny mimo Európskej únie.
 
4.4 Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby „PayPal“, platba bude spracovaná cez PayPal, pričom PayPal môže na tento účel využiť aj služby poskytovateľov platobných služieb tretích strán. Ak predajca ponúka aj spôsoby platby cez PayPal, ktoré zahŕňajú zálohové platby klientovi (napr. nákup na účet alebo platba na splátky), postúpi svoju pohľadávku na platbu spoločnosti PayPal alebo poskytovateľovi platobných služieb poverenému spoločnosťou PayPal a konkrétne vymenovanému zákazník. Pred prijatím vyhlásenia predajcu o postúpení vykoná spoločnosť PayPal alebo poskytovateľ platobných služieb poverený spoločnosťou PayPal kontrolu kreditu pomocou prenesených údajov klienta. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť klientovi vybraný spôsob platby v prípade negatívneho výsledku kontroly. V prípade schválenia zvoleného spôsobu platby je klient povinný uhradiť sumu faktúry v dohodnutej lehote splatnosti alebo v dohodnutých splátkových intervaloch. V takom prípade môže uskutočniť platbu iba v prospech spoločnosti PayPal alebo poskytovateľa platobných služieb poverených spoločnosťou PayPal s účinkom oddlženia. Avšak aj v prípade postúpenia pohľadávok zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné otázky zákazníkov, napr. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení, reklamácii, storno vyhláseniach a dodávkach alebo dobropisoch.
 
4.5 Ak zvolíte spôsob platby „okamžitý bankový prevod“, spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Mníchov (ďalej len „OKAMŽITE“). Ak chce mať Klient možnosť uhradiť sumu faktúry „okamžitým bankovým prevodom“, musí mať účet online banking aktivovaný pre účasť na „okamžitom bankovom prevode“. Okrem toho musí mať počas procesu platby príslušné prihlasovacie údaje a musí OKAMŽITE potvrdiť platobnú inštrukciu. Platobná transakcia bude vykonaná ihneď potom a príslušná suma bude odpísaná z bankového účtu Klienta. Ďalšie informácie o spôsobe platby „okamžitým bankovým prevodom“ si klient môže vyžiadať na

https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Prepravné a dodacie podmienky

5.1 Ak Predávajúci ponúka odoslanie tovaru, dodávka sa uskutoční v rámci dodacej oblasti určenej Predávajúcim na dodaciu adresu určenú Klientom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky Predávajúceho. Odchylne od toho, ak je zvolený spôsob platby PayPal, je rozhodujúca dodacia adresa, ktorú Klient uložil u PayPal v čase platby.

5.2 Pre všetky zásielky, ktoré nie je možné doručiť klientovi, DHL organizuje vrátenie na pôvodnú adresu odosielateľa. Náklady na dopravu nebudú vrátené a klientovi bude účtovaný poplatok za vrátenie vo výške 4 eur.

To neplatí, ak Klient svoje právo na odstúpenie od zmluvy účinne využije, ak dodávku nemožno uskutočniť z dôvodu okolností, ktoré Klient nemôže ovplyvniť alebo ak mu bolo dočasne sťažené prijatie ponúkanej služby, pokiaľ Predávajúci neupovedomil Klienta o tom, že službu na primeraný čas vopred.

5.3 Osobný odber nie je možný z logistických dôvodov.
 
5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávneho alebo nesprávneho zásobovania. To platí len v prípade, ak Predávajúci za nedodanie nezodpovedá a ak má s dodávateľom uzatvorený konkrétny zabezpečovací obchod. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na získanie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo čiastočnej dostupnosti tovaru informuje klienta a bezodkladne mu poskytne protiplnenie.
 
5.5 Naše výrobky predávame výhradne v Európe, Anglicku a Austrálii. Ak ste našli našu webovú stránku a chcete si kúpiť produkty do inej krajiny, mali by ste nás kontaktovať a prediskutovať túto možnosť. V žiadnom prípade nepridávajte dodaciu adresu do inej krajiny s európskou krajinou. Nevrátime vám peniaze a nedostanete produkty.

Máme veľké náklady na premiestnenie webového systému a účtovného softvéru dozadu po falošných objednávkach

Náklady na doručenie do inej krajiny sú vyššie. Ak ste sa rozhodli zaplatiť rozdiel, pravdepodobne nájdeme riešenie

6) Výhrada vlastníckych práv

Ak predávajúci poskytne zálohové dodávky, zostáva mu vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Záruka

7.1 Pokiaľ nie je uvedené inak, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady. Odchylne od toho platí pre zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak Klient vystupuje ako obchodník

 • predávajúci si môže zvoliť druh následného plnenia,
 • pri novom tovare je premlčacia doba na nároky z vád jeden rok od dodania tovaru,
 • pri použitom tovare sú práva a nároky z vád vylúčené,
 • premlčacia doba nezačne plynúť, ak dôjde k náhradnej dodávke v rámci zodpovednosti za vady.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenie premlčacej doby sa neuplatňujú

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladov klienta,
 • ak predávajúci podvodne zatajil chybu,
 • na tovar, ktorý bol používaný v súlade s jeho obvyklým použitím na stavbu a ktorý spôsobil jeho vadu,
 • za akúkoľvek existujúcu povinnosť Predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov v súvislosti so zmluvami na dodávku tovaru s digitálnymi prvkami..

7.4 Okrem toho pre obchodníkov zostanú nedotknuté zákonné premlčacie lehoty pre akékoľvek zákonné právo na postih, ktoré môže existovať.

 
7.5 Ak je klient podnikateľom podľa § 1 nemeckého obchodného zákonníka (HGB), má obchodnú povinnosť skontrolovať tovar a oznámiť Predávajúcemu vady podľa § 377 HGB. V prípade, že objednávateľ zanedbá oznamovacie povinnosti v ňom uvedené, tovar sa považuje za schválený.
 
7.6 Ak Klient vystupuje ako spotrebiteľ, musí byť dopravca okamžite informovaný o akýchkoľvek zjavných škodách spôsobených prepravou a musí byť o tom informovaný Predávajúci. Ak ho Klient nedodrží, nie sú tým dotknuté jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.
 
7.7 Predávajúci nezodpovedá za vady plnenia zmluvy o telekomunikáciách, za ktoré je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ služieb. V tomto smere platia príslušné zákonné ustanovenia a prípadné odchylné zmluvné podmienky príslušného poskytovateľa služieb.

8) Rozhodné právo

8.1 Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou zákonov upravujúcich medzinárodný nákup hnuteľného tovaru. Pre spotrebiteľov táto voľba práva platí len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

 
8.2 Pokiaľ ide o zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, táto voľba práva sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do členského štátu Európskej únie a ktorých jediným miestom bydliska a adresou doručenia sú mimo Európskej únie v čase uzavretia zmluvy.

9) Alternatívne riešenie sporov

9.1 Komisia EÚ poskytuje na svojej webovej stránke nasledujúci odkaz na platformu RSO: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Táto platforma je vstupným bodom pre mimosúdne riešenia sporov vyplývajúcich z online predajných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

9.2 Predávajúci nie je povinný ani pripravený zúčastniť sa na konaní pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei